Stadgar

Stadgar för Sundbyholms Travförening

Föreningen som bildades 29.10.1969 skall ha sitt säte på Sundbyholm.
Föreningen skall vara en regional organisation som har sitt verksamhetsområde inom region Mälardalen.

§1
Ändamål

Föreningen har till uppgift:
Att inom sitt verksamhetsområde verka för att travsporten utformas och organiseras så att den blir
tillgänglig för alla.
Att verka för att travsporten organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande
och ansvarstagande eftersträvas i alla gemensamma angelägenheter samt i allt handlag med de hästar
som vi kommer i kontakt med från födseln, till inlärning av unghästar, träningsverksamhet och
slutligen tävlingsverksamhet. Hästens bästa skall alltid finnas i första rummet.
Att verka för att tävlingsverksamhet skall vara ett internationellt kontaktmedel och att medlemmarna
skall respektera människors lika värde, samt att verka för ett gott kamratskap inom travsporten.
Att verka för att travsporten skall vara dopingfri.
Att vara öppen för alla och envar som önskar bli medlem och därvid samtycker till föreningens syfte
och verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin verksamhet enligt ovan samt som särskild målsättning
ordna aktiviteter för ungdomar inom travsportens olika områden.

§2
Föreningens organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen handhar den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet och utgör föreningens högsta
beslutande organ under tiden mellan två årsmöten.
Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma.

§3
Medlemskap
Föreningen är öppen för den som vill stödja eller medverka i Sundbyholms Amatör- och Btränarförening.
Beslut om antagande av medlem och utträde ur föreningen fattas av styrelsen efter ansökan.
Om medlem uppträder olämpligt och med detta skadar föreningen skall vederbörande tilldelas skriftlig
varning av styrelsen eller på styrelsens inrådan uteslutas ur föreningen.
Årsavgiften delas upp på en obligatorisk avgift till föreningen och till detta kommer respektive
riksförbunds avgifter. Anslutning till BTR beviljas enligt BTR:s stadgar.
Årsavgiften betalas senast den 31 mars. Har avgiften trots påminnelse ej erlagts senast den 30 april
utesluts medlemmen automatiskt. Detta skall meddelas skriftligen till medlemmen.

§4
Föreningens årsmöte
Årsmöte hålles före mars månads utgång, om inte särskilda förhållanden motiverar annan tidpunkt.
Till årsmötet kallas samtliga föreningens medlemmar 14 dagar i förväg. I kallelse till årsmötet skall
föreningens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning bifogas. I samband med kallelsen
underrättas om vilka avsägelser som föreligger från styrelsen och vilka som står i tur att avgå. Att
erinras om vilka som sitter i valberedningen och att förslag på kandidater skall vara valberedningen
tillhanda senast 7 dagar före årsmötet.
Vid årsmötet skall bl.a. följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två medlemmar att jämte ordförande justera protokollet.
4. Fastställande av röstlängd och val av rösträknare.
5. Styrselsens förvaltningsberättelse för verksamhetsårset och beslut i anledning härav.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet.
8. Val av ordförande för en tid av 1 år.
9. Val av kassör för en tid av 2 år.
10. Val av ledamöter i styrelsen samt suppleanter för en tid av 2 år.
11. Val av 2 revisorer samt suppleanter för en tid av 2 år.
12. Val av 2 ledamöter i valberedningen till kommande årsmöte. Årsmötet utser en av dessa som sammankallande.
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
14. Behandling av eventuella ärenden. Dessa skall skriftligen ha delgivits styrelsen senast 4 dagar före årsmötet,
a) av styrelsen hänskjutna frågor
b) av medlemmar hänskjutna frågor.
ANM: Det förutsätts att valen § 10 vid föreningens bildande sker med halva antalet ledamöter för en
tid av 2 år och halva antalet för en tid av 1 år. Vid eventuellt fyllnadsval skall sålunda den erhållna
kontinuiteten bibehållas.

§5
Föreningens ekonomi
Föreningen äger rätt att uttaga den medlemsavgift som fastställs på årsmötet. Föreningens räkenskaper
skall avslutas för kalenderår och före januari månads utgång jämte förvaltningsberättelsen överlämnas
till revisorerna för granskning, varefter dessa senast 14 dagar efter mottagandet därav skall avge sin
skriftliga berättelse. Berättelser jämte verifikationer, kassabok eller motsvarande skall överlämnas till
föreningens ordförande.

§6
Styrelse
Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst 6 personer jämte 2 suppleanter (som skall
kallas till samtliga möten).
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och klubbmästare.
Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 ledamöter är närvarande.
Styrelsen åligger:
Att i alla avseenden verka för föreningens ändamål i § 1.
Att förvalta föreningens tillgångar på ett ändamålsenligt sätt.
Styrelsen skall sammankalla till årsmöte.
Förutom årsmöte skall minst 2 ordinarie medlemsmöten hållas varje år.
Styrelsen skall om möjligt hålla ett protokollfört möte/månad.

§7
Monté och ungdomssektion
Styrelsen utser årligen sektionsstyrelsen bestående av 2 ledamöter, varav en är ordförande, dessutom
för föreningens huvudstyrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen som därefter består
av 3 ledamöter. Föreningens huvudstyrelse fastställer i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt
sektionsstyrelsens befogenheter och skyldigheter. Sektionsstyrelsen upprättar budget och förslag på
verksamhetsplan för nästa verksamhetsår. Budget och verksamhetsplan inges till huvudstyrelsen inom
tid som huvudstyrelsen bestämmer. Huvudstyrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som
bedöms nödvändig med hänsyn till föreningens ekonomiska ställning, föreningens skyldigheter eller
väntad utveckling av föreningen.
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas på årsmöte.
I fråga om kallelse, protokoll m.m. gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för huvudstyrelsen.

§8
Omröstning
Vid röstning äger medlem en röst.
Röstning sker öppet om icke sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
Vid sluten omröstning och vid val avgör dock lotten. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Per post
eller på annat sätt insänd röst är ej giltig.

§9
Ändring av stadgarna, upplösning
För ändring av dessa stadgar, liksom för upplösning av föreningen, fordras två på varandra följande
möten, varav ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst 2 månader förflyta. Kallelse
till sådant möte skall utgå minst 14 dagar i förväg, varvid skall anges att fråga av denna art skall tas
upp till behandling.
Förslag om föreningens upplösning skall vara väckt senast 6 veckor före årsmötet.
Vid upplösning av föreningen skall beslutas om att föreningens tillgångar skall tillfalla ideellt ändamål
inom travsporten.